Jarentowski Marek, Nowe regulacje prawa o szkolnictwie wyższym i nauce

Artykuły
Opublikowano: PPP 2018/11/7-23
Autor:
Rodzaj: artykuł

Nowe regulacje prawa o szkolnictwie wyższym i nauce

Słowa kluczowe: szkolnictwo wyższe, nauka, nauczyciele akademiccy, kategorie naukowe, ustawa z 2018 r.

1.Wprowadzenie

Ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce zastępuje cztery ustawy: ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawę o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, ustawę o zasadach finansowania nauki, ustawę o pożyczkach i kredytach studenckich .

Nadal będą funkcjonowały takie ustawy jak np.: ustawa o Polskiej Akademii Nauk, ustawa o instytutach badawczych, ustawa o Narodowym Centrum Nauki .

W ostatnim stuleciu jest to już dziewiąty akt rangi ustawy regulujący szkolnictwo wyższe (pomijając akty regulujące osobno stopnie naukowe czy szczególne działy szkolnictwa wyższego). Kolejno były to: ustawa z 13.07.1920 r. o szkołach akademickich, ustawa z 15.03.1933 r. o szkołach akademickich, dekret o organizacji nauki i szkolnictwa wyższego, ustawa o szkolnictwie wyższym i o pracownikach nauki, ustawa z 5.11.1958 r. o szkolnictwie wyższym, ustawa z...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX