Nowa regulacja rękojmi przy sprzedaży w stosunkach pomiędzy przedsiębiorcami - zmiany kodeksu cywilnego wprowadzone ustawą o... - OpenLEX

Krauss Jacek, Nowa regulacja rękojmi przy sprzedaży w stosunkach pomiędzy przedsiębiorcami - zmiany kodeksu cywilnego wprowadzone ustawą o prawach konsumenta

Artykuły
Opublikowano: PPH 2015/3/4-14
Autor:
Rodzaj: artykuł

Nowa regulacja rękojmi przy sprzedaży w stosunkach pomiędzy przedsiębiorcami - zmiany kodeksu cywilnego wprowadzone ustawą o prawach konsumenta

Do 25.12.2014 r. instytucja rękojmi za wady przy sprzedaży, uregulowana w kodeksie cywilnym , wydawała się mieć utrwaloną naturę, nierodzącą poważniejszych sporów doktrynalnych i objaśnianą przez ugruntowaną linię orzeczniczą. Regulacja ta odnosiła się w istocie wyłącznie do stosunków obrotu profesjonalnego (i stosunków pomiędzy osobami fizycznymi, nieprofesjonalistami). Cechą rękojmi był daleko idący rygoryzm, który równoważył zwiększone ryzyko sprzedawcy silnym ograniczeniem czasowym jego odpowiedzialności (terminy zawite), co zapewniało właściwe wyważenie interesów stron i służyło bezpieczeństwu obrotu. Nowelizacja kodeksu cywilnego ustawą z 3.05.2014 r. o prawach konsumenta wprowadziła radykalne zmiany instytucji rękojmi przez implementację do norm regulujących rękojmię przepisów regulujących odpowiedzialność z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową, jako próbę ujednolicenia rękojmi dla sprzedaży konsumenckiej i w obrocie profesjonalnym. Doszło do daleko idących zmian w zakresie pojęcia wady, ukształtowania uprawnień kupującego, eliminacji terminów zawitych na rzecz terminów przedawnienia. Powstaje jednak wątpliwość, czy dotychczasowa natura rękojmi została utrzymana i czy w szczególności to ujednolicenie było możliwe bez naruszenia bezpieczeństwa obrotu profesjonalnego. Niniejszy artykuł nie tylko prezentuje dokonane zmiany, lecz także poddaje je wysoce krytycznej ocenie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX