Sobczak Jacek, Niezawisłość sędziowska i niezależność sądów. Problem ważny i ciągle aktualny

Artykuły
Opublikowano: GSP-Prz.Orz. 2015/4/79-115
Autor:
Rodzaj: artykuł

Niezawisłość sędziowska i niezależność sądów. Problem ważny i ciągle aktualny

Jedną z cech państwa prawa jest podział władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. Podział ten, w świetle dość jednoznacznych poglądów doktryny, uznawany jest za najlepsze zabezpieczenie niezawisłości sądownictwa jako systemu oraz niezawisłości poszczególnych sędziów . Jednak zarówno pojęcie „państwa prawa” , jak i określenie „praw człowieka” budzi spory i kontrowersje, jest niejednoznacznie rozumiane, różnie interpretowane zarówno przez doktrynę, jak i judykaturę . Zgodzić się należy z Marią Zmierczak, iż pojęć „państwo demokratyczne” i „państwo prawa” nigdy nie wiązano w nierozłączną całość, dość wcześnie zauważając, że państwo demokratyczne niekoniecznie musi mieć charakter państwa prawa .

W systemie ustrojowym Rzeczypospolitej Polskiej zasadę podziału władzy wyraża art. 10 ust. 1Konstytucji (Dz. U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483), zgodnie z nim „Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej”...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX