Niezależność sędziowska a podział władz - OpenLEX

Dąbrowski Stanisław, Niezależność sędziowska a podział władz

Artykuły
Opublikowano: KRS 2014/1/15-19
Autor:
Rodzaj: artykuł

Niezależność sędziowska a podział władz

Granice dopuszczalnej ingerencji władzy wykonawczej i ustawodawczej we władzę sądowniczą

Stosownie do art. 10 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej ustrój państwa opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej. W ustępie 2 tegoż artykułu Konstytucja wymienia, jakie organy te władze sprawują. Wykonywanie władzy ustawodawczej należy do Sejmu i Senatu, władzy wykonawczej do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Rady Ministrów, zaś władzy sądowniczej do sądów i trybunałów. Na gruncie Konstytucji brak jest podstaw do przyjęcia nadrzędności którejkolwiek z władz wymienionych w art. 10 ust. 1. Władze: ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza są wobec siebie równorzędne. Równowagę władz należy rozumieć jako stan wyłączający nadrzędność czy podrzędność jednej władzy wobec drugiej. Stan równowagi zapewnia tradycyjne hamowanie się władz, co nie wyklucza ich współdziałania, o którym mowa we wstępie do Konstytucji, na zasadzie równorzędności.

W ramach podziału i równowagi władz pozycja władzy sądowniczej w stosunku do władzy...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX