Babczuk Arkadiusz, Zioło Magdalena, Niewypłacalność jednostek samorządu terytorialnego. Diagnostyka i możliwości przeciwdziałania zjawisku

Artykuły
Opublikowano: FK 2014/9/11-26
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Niewypłacalność jednostek samorządu terytorialnego. Diagnostyka i możliwości przeciwdziałania zjawisku

Jednostki samorządu terytorialnego, mimo rygorów oraz restrykcji prawnych wyznaczających ramy dla prowadzenia przez nie stabilnej gospodarki finansowej, mogą być zagrożone ryzykiem utraty płynności, jak również ryzykiem niewypłacalności. Specyfika jednostek sektora publicznego warunkuje odmienne podejście do analizy niewypłacalności niż w przypadku przedsiębiorstw. Odrębne są także następstwa społeczne, ekonomiczne i prawne niewypłacalności samorządów, a także sposoby jej przezwyciężania. Celem artykułu jest uporządkowanie stanu wiedzy na temat tego zjawiska, wskazanie na sposoby diagnozowania i minimalizowania zagrożenia niewypłacalnością oraz niwelowania jej niepożądanych skutków.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX