Sygit Bogusław, Wąsik Damian, Wąsik Natalia, Nieuprawnione udzielanie świadczeń zdrowotnych (art. 58 ust. 1 i 2 u.z.l.) - uwagi prawnokarne i prawnomedyczne

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2019/11-12/84-113
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Nieuprawnione udzielanie świadczeń zdrowotnych (art. 58 ust. 1 i 2 u.z.l.) - uwagi prawnokarne i prawnomedyczne

Streszczenie

Celem niniejszej publikacji jest prezentacja podstawowych, aktualnych zasad udzielania świadczeń zdrowotnych w Polsce oraz reguł wykonywania zawodu lekarza, przedstawienie zarysu historycznego ewolucji polskich przepisów prawnych penalizujących działania związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych bez stosownych uprawnień, próba wykładni obowiązujących unormowań w tym zakresie, a także omówienie na wybranych przykładach praktyki ich stosowania, w tym popełnianych w tej materii błędów. Połączenie zagadnień prawa medycznego, prawa karnego i prawa wykroczeń docelowo powinno przyczynić się do prawidłowego stosowania przez organy ścigania przepisów regulujących odpowiedzialność sprawców czynów zabronionych polegających na bezprawnym podejmowaniu działalności leczniczej w granicach zastrzeżonych dla lekarzy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX