Malinowski Andrzej, Nieumyślne sporządzenie fałszywej opinii przez biegłego. Aspekt logiczno-językowy

Artykuły
Opublikowano: PS 2018/7-8/37-49
Autor:
Rodzaj: artykuł

Nieumyślne sporządzenie fałszywej opinii przez biegłego. Aspekt logiczno-językowy

Słowa kluczowe: opinia biegłego, fałsz, nierzetelność, nieumyślność, kryteria oceny

1. Przedmiotem rozważań jest strona logiczno-językowa art. 233 § 4a Kodeksu karnego , przewidującego przestępstwo nieumyślnego przedstawienia przez biegłego fałszywej opinii mającej służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, w rezultacie której narażono na istotną szkodę interes publiczny, zagrożonego karą pozbawienia wolności do lat trzech. Do ustawowej istoty czynu określonego w art. 233 § 4a k.k. należą:

1)

fałszywość opinii;

2)

nieumyślność działania biegłego;

3)

narażenie na szkodę interesu publicznego.

Opinia biegłego jest rozumiana jako sporządzony przez biegłego dokument (zapisany nośnik informacji), w którym biegły, wykorzystując wiedzę specjalną, wyraża swój pogląd na temat zakreślony w pytaniu sformułowanym przez sąd. Opinię traktujemy jako zamknięty tekst i nie odnosimy się do ewentualnych uzupełniających opinii lub pomocniczych wyjaśnień...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX