Nieprawidłowości w doręczaniu decyzji podatkowych ustalane podczas kontroli gospodarki finansowej prowadzonej przez regionalne... - OpenLEX

Sędkowska Aleksandra, Stelmaszczyk Klaudia, Nieprawidłowości w doręczaniu decyzji podatkowych ustalane podczas kontroli gospodarki finansowej prowadzonej przez regionalne izby obrachunkowe

Artykuły
Opublikowano: FK 2008/6/53-64
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Nieprawidłowości w doręczaniu decyzji podatkowych ustalane podczas kontroli gospodarki finansowej prowadzonej przez regionalne izby obrachunkowe

Na przykładzie danych uzyskanych wskutek przeprowadzonych przez RIO w Opolu kontroli w latach 2006-2007 oraz danych uzyskanych z publikacji RIO w Lublinie pt. "Nieprawidłowości w gospodarce finansowej jednostek samorządu terytorialnego stwierdzone w trakcie kontroli przeprowadzonych w latach 2006-2007", z. 5.

Jednym z najważniejszych źródeł dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego (JST) są wpływy z podatków lokalnych. Nałożone na wójta (burmistrza, prezydenta miasta) przepisem art. 13 § 1 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa obowiązki organu podatkowego czynią go odpowiedzialnym za prawidłowość i zarazem skuteczność postępowania podatkowego. Czynniki te warunkują bowiem wielkość dochodów uzyskiwanych przez gminy z tytułu podatków w danym roku budżetowym.

Istotnym elementem procedury podatkowej jest doręczanie przez organ podatkowy decyzji określających oraz ustalających wysokość zobowiązania podatkowego. Doręczenie zaliczane jest zasadniczo do czynności procesowych o...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX