Eichstaedt Krzysztof, Niepoczytalny sprawca czynu zabronionego - zagadnienia wybrane

Artykuły
Opublikowano: PS 2019/11-12/90-105
Autor:
Rodzaj: artykuł

Niepoczytalny sprawca czynu zabronionego - zagadnienia wybrane

Słowa kluczowe: niepoczytalność, ograniczona poczytalność w stopniu znacznym, badania psychiatryczne, obserwacja sądowo-psychiatryczna, środki zabezpieczające, choroba psychiczna, zaburzenie psychiczne

1.Wprowadzenie

Współczesne systemy prawa karnego, w tym także polskiego, czerpią inspirację z prawa rzymskiego, w którym odpowiedzialność za przestępstwo łączono bezpośrednio z pojęciem winy. Prawo rzymskie kierowało się zasadą nullum crimen sine culpa – bez winy nie ma przestępstwa. Reguła ta przetrwała do czasów teraźniejszych i jest nadal aktualna, m.in. w polskim prawie karnym. We wszystkich cywilizowanych systemach prawnych odpowiedzialność karna jest uzależniona od poczytalności, a zatem niepoczytalność, która jest wynikiem pewnego rodzaju zaburzeń występujących u człowieka, stanowi okoliczność wyłączającą winę .

Możliwość przypisania sprawcy czynu zabronionego winy wynika z kumulatywnego spełnienia dwóch przesłanek, to jest:

1)

dojrzałości, czyli określonego stopnia rozwoju psychofizycznego (zob.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX