Niepełnosprawność jako źródło specyfiki regulacji oświatowej - OpenLEX

Kurzyna-Chmiel Danuta, Niepełnosprawność jako źródło specyfiki regulacji oświatowej

Artykuły
Opublikowano: ST 2018/5/32-42
Autor:
Rodzaj: artykuł

Niepełnosprawność jako źródło specyfiki regulacji oświatowej

Artykuł ma na celu ukazanie odrębności cechującej regulację prawną w dziedzinie świadczeń oświatowych kierowanych do niepełnosprawnych uczniów. Na gruncie analizy wybranych aktów prawa międzynarodowego wykazano trudności w jednolitym zdefiniowaniu zarówno zjawiska niepełnosprawności, jak i osoby niepełnosprawnej. Z podobną sytuacją mamy również do czynienia w obszarze prawa krajowego, gdzie najczęściej tworzone są definicje na potrzeby regulacji danego aktu prawnego. W artykule przedstawiono zarys systemu kształcenia uczniów niepełnosprawnych, będącego integralną częścią całego systemu oświaty w naszym kraju. Szczególnie podkreślono rolę poradni psychologiczno-pedagogicznych i jednostek samorządu terytorialnego w tym zakresie. Wysunięto postulaty de lege ferenda uproszczenia regulacji prawnej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX