Nieodpłatne świadczenia dla pracowników w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r., K 7/13 - OpenLEX

Marczak Andrzej, Nieodpłatne świadczenia dla pracowników w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r., K 7/13

Artykuły
Opublikowano: PP 2014/10/12-20
Autor:
Rodzaj: artykuł

Nieodpłatne świadczenia dla pracowników w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r., K 7/13

Artykuł omawia tezy ważnego wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie opodatkowania świadczeń niepieniężnych dla pracowników. Orzeczenie Trybunału, potwierdzając zgodność przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – dalej u.p.d.o.f., z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. – dalej Konstytucja, ma charakter interpretacyjny i w tym znaczeniu posiada wielki walor praktyczny. Porządkuje i racjonalizuje kwestie istotne dla milionów pracowników. Kazuistycznie odnosi się do najczęściej występujących świadczeń, dając wskazówki co do zasad ich opodatkowania. Artykuł zawiera sugestie, jak powinni postępować pracodawcy wraz z postulatami de lege ferenda wobec ustawodawcy w zakresie zmian legislacyjnych. Całość rozważań zakończona jest próbą odpowiedzi na pytanie, czy omawiany wyrok może być podstawą do wznowienia postępowania lub złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX