Niedopuszczalne lub nieuprawnione przetwarzanie danych osobowych – aspekty prawnokarne - OpenLEX

Poniatowski Piotr, Niedopuszczalne lub nieuprawnione przetwarzanie danych osobowych – aspekty prawnokarne

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2021/10/62-89
Autor:
Rodzaj: artykuł

Niedopuszczalne lub nieuprawnione przetwarzanie danych osobowych – aspekty prawnokarne

Streszczenie

Opracowanie dotyczy przestępstwa stypizowanego w art. 107 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, które polega na przetwarzaniu danych osobowych, choć jest to niedopuszczalne albo dokonywane przez osobę do tego nieuprawnioną. W ramach wprowadzenia do głównej części artykułu opisano krótko źródła ochrony danych osobowych, wskazano, jakie typy przestępstw były określone w poprzednio obowiązującej ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a także odniesiono się do uzasadnienia projektu ustawy z 2018 r. w zakresie dotyczącym przepisów karnych. Następnie dokonano analizy ustawowych znamion wskazanego typu czynu zabronionego, najwięcej miejsca poświęcając złożonym zagadnieniom strony przedmiotowej. Odniesiono się też do problematyki zbiegu przepisów, środków reakcji karnej, które mogą być stosowane wobec sprawców omawianego przestępstwa oraz trybu jego ścigania. Autor wyraził wątpliwość odnośnie do prawidłowości konstrukcji art. 107 ustawy o ochronie danych osobowych z 2018 r.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX