Zawadzka Julita, Następstwo prawne Skarbu Państwa po podmiotach wykreślonych i uznanych za wykreślone z Krajowego Rejestru Sądowego oraz jego wpływ na prawa obciążające składniki mienia nabytego przez Skarb Państwa

Artykuły
Opublikowano: PPH 2021/7/47-53
Autor:
Rodzaj: artykuł

Następstwo prawne Skarbu Państwa po podmiotach wykreślonych i uznanych za wykreślone z Krajowego Rejestru Sądowego oraz jego wpływ na prawa obciążające składniki mienia nabytego przez Skarb Państwa

Opracowanie jest poświęcone analizie nabycia przez Skarb Państwa mienia po podmiotach wykreślonych i uznanych za wykreślone z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). W pierwszej części autorka przedstawia argumentację przemawiającą za tym, że nabycie to ma charakter sukcesji uniwersalnej, a zatem, iż Skarb Państwa jest ogólnym następcą prawnym podmiotów wykreślonych/uznanych za wykreślone z KRS. Przyjęcie tezy o ogólnym następstwie prawnym powoduje konieczność rozstrzygnięcia, czy Skarb Państwa nabył także ogół obowiązków podmiotów wykreślonych/uznanych za wykreślone z KRS, czy też sukcesja uniwersalna ogranicza się w tych przypadkach tylko do nabycia ogółu praw majątkowych (mienia) poprzedników prawnych. Autorka opowiada się za tym pierwszym rozwiązaniem. Opierając się na tych założeniach, w drugiej części opracowania autorka analizuje losy praw obciążających składniki mienia nabytego przez Skarb Państwa na podstawie art. 9 ust. 2b zd. 1 ustawy z 20.08.1997 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz art. 25e ust. 1 ustawy z 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym i przyjmuje, że prawa te zasadniczo nie wygasają w następstwie nabycia tego mienia przez Skarb Państwa.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX