Korczyński Dawid, Następstwa uchylenia przepisów przewidujących sankcję administracyjną

Artykuły
Opublikowano: PPH 2009/11/46-48
Autor:
Rodzaj: artykuł

Następstwa uchylenia przepisów przewidujących sankcję administracyjną

Przedmiotem niniejszych rozważań jest analiza reguł intertemporalnych, które powinny znaleźć zastosowanie do sankcji administracyjnych, nałożonych przed wejściem w życie przepisów derogujących je z obrotu prawnego. Asumpt do tej analizy stanowiło wejście w życie przepisów eliminujących sankcję podatkową z ustawy o podatku od towarów i usług z 11.03.2004 r. (dalej jako ustawa o VAT), która była przedmiotem orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich (dalej jako ETS) z 15.01.2009 r. (C-502/07) . Podjęte w niniejszym artykule rozważania koncentrują się na materialnoprawnym aspekcie stosowania zasad lex mitior retro agit oraz lex benignior w obszarze odpowiedzialności administracyjno-karnej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX