Artykuły
Opublikowano: PPP 2016/3/64-76
Autor:
Rodzaj: artykuł

Naruszenie przepisów prawa własności jako źródło legitymacji do wniesienia skargi na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego

1.Wstęp

Stosownie do treści art. 101 ust. 1 ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętymi przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może – po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia – zaskarżyć uchwałę lub zarządzenie do sądu administracyjnego. Jak wskazuje analiza powyższego przepisu, skuteczne wniesienie do sądu administracyjnego skargi na uchwałę rady gminy jest możliwe po spełnieniu następujących przesłanek: uchwała musi dotyczyć spraw z zakresu administracji publicznej, skarżący przed wniesieniem skargi musi wezwać organ do usunięcia naruszenia prawa, a kwestionowana uchwała musi naruszać interes prawny lub uprawnienia skarżącego.

W tym miejscu należy zauważyć, że zgodnie z nowelizacją ustawy z 30.08.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi , dokonaną ustawą z 9.04.2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?