Ostropolski Tomasz, Naruszenie praw podstawowych jako przesłanka odmowy wykonania ENA - uwagi do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 5.04.2016 r. w sprawach połączonych C-404/15 Aranyosi i C-659/15 PPU Căldăraru

Artykuły
Opublikowano: EPS 2016/11/20-26
Autor:
Rodzaj: artykuł

Naruszenie praw podstawowych jako przesłanka odmowy wykonania ENA - uwagi do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 5.04.2016 r. w sprawach połączonych C-404/15 Aranyosi i C-659/15 PPU Căldăraru

Tytułowy wyrok stanowi od dawna oczekiwaną wypowiedź Trybunału Sprawiedliwości na temat możliwości odmowy wykonania europejskiego nakazu aresztowania (ENA) w przypadku naruszenia praw podstawowych osoby ściganej. Chociaż przesłanka ta nie jest expressis verbis wymieniona w decyzji ramowej w sprawie ENA, to od lat była obecna w części ustawodawstw oraz praktyce orzeczniczej państw członkowskich UE. Trybunał Sprawiedliwości zarysował warunki oraz sekwencję działań sądu krajowego skonfrontowanego z takim problemem. Wyrok ten będzie rzutować na kształt i wykładnię unormowań rządzących wydawaniem osób ściganych w Unii, w tym polskich regulacji konstytucyjnych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX