Naruszenia obowiązków nabywców znacznych pakietów akcji spółek publicznych - OpenLEX

Szymański Rafał Filip, Naruszenia obowiązków nabywców znacznych pakietów akcji spółek publicznych

Artykuły
Opublikowano: PPH 2020/6/46-58
Autor:
Rodzaj: artykuł

Naruszenia obowiązków nabywców znacznych pakietów akcji spółek publicznych

Transakcje mające za przedmiot nabywanie znacznych pakietów akcji spółek publicznych stanowią częste zjawisko na forum zorganizowanego obrotu papierami wartościowymi. Zmiany stanu posiadania znacznych pakietów akcji czy procesy polegające na majoryzacji spółek publicznych wiążą się zarazem z wieloma wymagającymi obowiązkami, które nakładają na inwestorów przepisy rozdziału 4 u.o.p. Przepisy te, choć powinny być zrozumiałe, precyzyjne i adekwatne do realiów rynku, są de facto dalekie od doskonałości, a co za tym idzie – po wielokroć spędzają sen z powiek uczestnikom obrotu znacznymi pakietami akcji spółek publicznych. Z tych przyczyn nierzadkie w praktyce rynku giełdowego są także, niestety, naruszenia obowiązków spoczywających na nabywcach znacznych pakietów akcji. Celem niniejszego artykułu jest próba zdiagnozowania poszczególnych przypadków takich naruszeń, albowiem dotychczas ustawodawca nie podjął się ich stypizowania. Zidentyfikowanie naruszeń jest konieczne także dlatego, że od kwalifikacji danej nieprawidłowości jako istotnego naruszenia obowiązku nabywcy znacznego pakietu akcji zależy aktualizacja uciążliwych sankcji, w szczególności, dolegliwej sankcji korporacyjnoprawnej w postaci pozbawienia prawa głosu z akcji .

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX