Godusławska Agnieszka, Najwyższy czas na urlop

Artykuły
Opublikowano: CDZ./9
Autor:
Rodzaj: artykuł

Najwyższy czas na urlop

30 września upływa termin udzielenia pracownikom zaległych urlopów wypoczynkowych. Pracodawcy, którzy nie uzgodnili z pracownikami terminu urlopu należnego za 2013 rok, przesunęli termin takiego urlopu lub odwołali pracowników z urlopu, muszą się spieszyć.

Pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo. Może się jednak zdarzyć, że udzielenie pracownikowi urlopu w tym terminie nie było możliwe. W takim przypadku pracodawca powinien udzielić pracownikowi urlopu najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego.

Nieudzielenie pracownikowi urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym, w którym pracownik nabył do niego prawo, może wynikać z okoliczności leżących zarówno po stronie pracownika, jak i pracodawcy. Do tych pierwszych należą przede wszystkim umotywowany ważnymi przyczynami wniosek pracownika o przesunięcie terminu urlopu lub niemożność rozpoczęcia przez pracownika urlopu w ustalonym terminie...

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access