Miąsik Dawid, Najnowsze orzecznictwo Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego

Artykuły
Opublikowano: EPS 2008/4/63-64
Autor:
Rodzaj: przegląd orzeczn.

Najnowsze orzecznictwo Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z 22.02.2007 r., sygn. akt I PK 242/06

Omawiane orzeczenie dotyczy zyskującego na praktycznym znaczeniu za sprawą prawa wspólnotowego zagadnienia, jakim jest zasada równego traktowania w szeroko rozumianych stosunkach pracy.

Sąd I instancji oddalił powództwo pracownicy zatrudnionej na stanowisku radcy prawnego o wyrównanie wynagrodzenia za pracę w związku z dyskryminacją ze względu na płeć. Sąd wskazał, że powódka osiągała wynagrodzenie niższe nie tylko od wykonujących taką samą pracę mężczyzn, ale także kobiet. Ponadto, przepisy dotyczące zasad wynagradzania pracowników samorządowych, w tym radców prawnych, przewidują "widełki" płacowe. Zróżnicowanie wynagrodzenia radców prawnych było uzasadnione podziałem pracy, kwalifikacjami oraz doświadczeniem zawodowym (liczba komórek organizacyjnych pracodawcy obsługiwana przez powódkę zmalała, powódka miała też niższe kwalifikacje od innych pracowników). Ponadto, tylko kobiety były zatrudnione na czas określony. W związku z tym roszczenie powódki o wyrównanie wynagrodzenia nie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX