Nadzór prokuratora nad realizacją kontroli operacyjnej, cz. I - OpenLEX

Opitek Paweł, Piekarski Dariusz, Tomaszuk Aleksander, Nadzór prokuratora nad realizacją kontroli operacyjnej, cz. I

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2021/12/132-152
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Nadzór prokuratora nad realizacją kontroli operacyjnej, cz. I

Streszczenie

Artykuł dotyczy nadzoru sprawowanego przez prokuratora nad realizacją kontroli operacyjnej. Składa się on z dwóch części. W pierwszej dokonano na wstępie ogólnej charakterystyki, czym są czynności operacyjno-rozpoznawcze, a szczególnie kontrola operacyjna. Dalej napisano o kwestiach proceduralnych dotyczących nadzoru nad wspomnianą kontrolą, a więc: kto go sprawuje, kiedy i na jakich zasadach. Scharakteryzowano kompetencje Prokuratora Generalnego, prokuratorów okręgowych i zastępców prokuratorów okręgowych do spraw wojskowych na omawianym polu. Jeden z rozdziałów poświęcony został roli Wydziału Nadzoru nad Czynnościami Operacyjno-Rozpoznawczymi w Prokuraturze Krajowej, jako ważnemu ogniwu w systemie nadzoru nad prowadzeniem kontroli operacyjnej w prokuraturach okręgowych oraz przez Policję i inne służby. Opisano realizację przez Prokuratora Generalnego obowiązku corocznego składania Sejmowi i Senatowi jawnej, rocznej informacji o liczbie osób objętych kontrolą procesową i operacyjną. Szczegółowe dane statystyczne, co do osób objętych kontrolą, stanowią treść drugiej części opracowania.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX