Klonowski Kamil, Nabycie statusu studenta szkoły wyższej

Artykuły
Opublikowano: PPP 2009/7-8/147-155
Autor:
Rodzaj: artykuł

Nabycie statusu studenta szkoły wyższej

1.

W myśl art. 170 ustawy z 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym osoba przyjęta na studia nabywa prawa studenta z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania, którego treść określa statut uczelni. Przepis ten ustanawia, w sposób lakoniczny, zasadę nabywania statusu studenta szkoły wyższej. Takie ujęcie tego problemu wywołuje pewne wątpliwości w zakresie charakteru czynności podejmowanych przez organy uczelni w procedurze poprzedzającej nabycie tego statusu. Ze względu na wprowadzenie w tym przepisie koniunkcji dwóch warunków, w kolejności: ślubowania i immatrykulacji, trudno jest ustalić, w którym momencie jednostka uzyskuje ten status. Wreszcie należy określić znaczenie terminów: „przyjęcie na studia” i „nabycie praw studenta”. Z tego powodu podjąłem próbę analizy tego zjawiska. Dalsze rozważania zostały poprzedzone przedstawieniem pewnych założeń, które wydają się niezbędne dla kompletności wywodu.

2.

Po pierwsze przyjąłem, że szkoła wyższa jest zakładem administracyjnym ....

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX