Artykuły
Opublikowano: PS 2019/10/68-79
Autor:
Rodzaj: artykuł

Możliwości stwierdzenia nieważności części uchwały w świetle konstrukcji nieważności wadliwych uchwał

Słowa kluczowe: spółka kapitałowa, nieważność, sankcja nieważności, wadliwa uchwała

1.Wstęp

Pytanie o możliwość stwierdzenia nieważności uchwały w części zwykle pozostaje w związku z kontrowersjami w przedmiocie relacji, jaka zachodzi pomiędzy ogólnym przepisem statuującym nieważność – art. 58 Kodeksu cywilnego a przepisami Kodeksu spółek handlowych o zaskarżaniu uchwały sprzecznej z prawem za pomocą powództwa o stwierdzenie nieważności. Można doszukiwać się wytłumaczenia dla tego powiązania i zarazem istnienia owych wątpliwości w obserwacji, że jako potencjalną podstawę umożliwiającą zaskarżenie czy orzekanie tylko w części rozważa się przeważnie art. 58 § 3 k.c. Kodeks spółek handlowych milczy bowiem na temat sytuacji, w której wadą dotknięta jest jedynie część uchwały. Wobec tego milczenia można by się doszukiwać uzasadnienia dla aktualizacji dyspozycji art. 2k.s.h. Przepis ten nakazuje odpowiednie stosowanie Kodeksu cywilnego w sprawach nieuregulowanych, aczkolwiek – jak przyjmuje się w...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację