Tyska Magdalena, Możliwość opodatkowania podatkiem od nieruchomości urządzeń typu paczkomaty

Artykuły
Opublikowano: FK 2022/2/36-43
Autor:
Rodzaj: artykuł

Możliwość opodatkowania podatkiem od nieruchomości urządzeń typu paczkomaty

W artykule podjęto rozważania na temat przedmiotu podatku od nieruchomości w zakresie wątpliwości interpretacyjnych powstałych na płaszczyźnie znowelizowanej od 19.09.2020 r. ustawy – Prawo budowlane . Konstrukcja norm prawnych ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zakresie odsyłającym do terminologii budynku i budowli zawartej w Prawie budowlanym jest niejednoznaczna, co nieustannie prowadzi do niezgodności stanowisk organów podatkowych i podatników. Nawiązując do problemów z określeniem ustawowego zakresu przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości, w artykule podjęto rozważania na kanwie opodatkowania urządzeń technicznych, tj.: bankomatów, biletomatów, wpłatomatów, automatów sprzedających, automatów przechowujących przesyłki lub automatów służących do wykonywania innego rodzaju usług o wysokości do 3 m włącznie, które to urządzenia zostały wskazane w dodanym przez wspomnianą nowelizację art. 29 ust. 2 pkt 28 ustawy – Prawo budowlane . Problematykę tę ukazano przez pryzmat poglądów doktryny oraz orzecznictwa, które z uwagi na aktualność tematyki nie ukształtowało jeszcze jednoznacznego stanowiska.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX