Turno Bartosz, Model sądowej kontroli decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Artykuły
Opublikowano: PiP 2012/10/33-47
Autor:
Rodzaj: artykuł

Model sądowej kontroli decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Od pewnego czasu toczy się dyskusja nad modelem sądowej kontroli decyzji administracyjnych wydawanych przez Prezesa UOKiK. Pojawiają się głosy, że kontrola ta powinna być sprawowana nie jak obecnie przez sądy powszechne, lecz przez sądy administracyjne. Dyskusja ta jest częściowo rezultatem niedostatecznej – jak argumentuje wielu przedstawicieli doktryny prawa i praktyki – ochrony praw przedsiębiorców w toku postępowań przed sądami powszechnymi będących skutkiem odwołania od decyzji Prezesa UOKiK (które to prawa miały zostać naruszone w postępowaniu administracyjnym przed Prezesem UOKiK). Celem niniejszego artykułu jest próba wykazania, że zadanie zapewnienia skutecznej sądowej ochrony praw przedsiębiorców będących adresatami decyzji wydawanych przez Prezesa UOKiK mogłoby być realizowane przez sądy administracyjne.

Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z 16 II 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (dalej: u.o.k.k.) oraz art. 47928 § 2k.p.c., od decyzji Prezesa UOKiK przysługuje odwołanie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX