Sobolewski Przemysław, Mediacja w sprawach cywilnych

Artykuły
Opublikowano: PPH 2006/2/31-37
Autor:
Rodzaj: artykuł

Mediacja w sprawach cywilnych

Przedmiotem artykułu jest omówienie zmian wprowadzonych do polskiej procedury cywilnej nowelą z 28.07.2005 r., która weszła w życie 10 grudnia 2005 r. Celem nowelizacji było utworzenie ram prawnych dla mediacji, jako alternatywnej wobec postępowania sądowego metody rozwiązywania sporów cywilnych. Doświadczenia zarówno USA, jak i krajów Unii Europejskiej wskazują, że wraz z rozwojem gospodarki rynkowej i wzrostem liczby sporów konieczne stają się procedury umożliwiające odciążenie sądów państwowych.

Warto podjąć próbę odpowiedzi na pytanie, czy cele nowelizacji zostały zrealizowane? Artykuł poświęcony jest więc zarówno ogólnej charakterystyce mediacji, jako alternatywnej metodzie rozwiązywania sporów oraz przedstawieniu założeń i celów wprowadzonych zmian, jak również omówieniu wybranych zagadnień szczegółowych związanych ze stosowaniem znowelizowanych przepisów, a także wskazaniu niejasności oraz niebezpieczeństw mogących się pojawić w praktyce.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX