Mediacja w sprawach administracyjnych - pytania i wątpliwości - OpenLEX

Wegner-Kowalska Joanna, Mediacja w sprawach administracyjnych - pytania i wątpliwości

Artykuły
Opublikowano: ZNSA 2017/6/40-53
Autor:
Rodzaj: artykuł

Mediacja w sprawach administracyjnych - pytania i wątpliwości

W uchwalonym w 1960 r. kodeksie postępowania administracyjnego uregulowano tylko jeden sposób dochodzenia do załatwienia sprawy, polegający na prowadzeniu przez organ postępowania zmierzającego do wydania władczego i jednostronnego rozstrzygnięcia. Pierwotny tekst kodeksu nie przewidywał żadnych możliwości negocjacji ze stroną, uzgadniania treści decyzji ani podejmowania działań w innych niż decyzja formach. W wyniku nowelizacji kodeksu z 1980 r. dopuszczono wprawdzie możliwość zawierania ugód w postępowaniu administracyjnym, jednakże z ograniczeniem do relacji zachodzących między stronami postępowania. W akcie tym nie unormowano wówczas alternatywnych wobec decyzji form załatwienia sprawy . Trudno się zresztą temu dziwić, gdy uwzględnimy tło społeczno-polityczne uchwalenia tej ustawy. Idea szukania porozumienia pomiędzy organem administracji a stroną nie znajdowała wówczas zrozumienia prawodawcy. Mimo przemian demokratycznych, które zaszły w Polsce po 1989 r., przez wiele lat nie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX