MDR: rola wspomagającego w zakresie obowiązkowego raportowania schematu podatkowego - OpenLEX

Kalus Jeremiasz, Szymczyk Przemysław, MDR: rola wspomagającego w zakresie obowiązkowego raportowania schematu podatkowego

Artykuły
Opublikowano: PP 2022/7/37-48
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

MDR: rola wspomagającego w zakresie obowiązkowego raportowania schematu podatkowego

Wprowadzenie do polskiego porządku prawnego instytucji obowiązkowego raportowania schematów podatkowych było jednym z najbardziej kontrowersyjnych rozwiązań w zakresie prawa podatkowego ostatnimi laty. Niedookreśloność wdrożonych regulacji i jednocześnie niewspółmierna wysokość kar za niedopełnienie nowych obowiązków doprowadziły do istotnego skonfundowania wśród podatników i spotkały się z falą krytyki po stronie przedstawicieli doktryny i nauki prawa fiskalnego. Dodatkowe utrudnienie stanowiła niekorzystna dla przedsiębiorców praktyka organów podatkowych, jak również kształtująca się linia orzecznicza wojewódzkich sądów administracyjnych, które odmawiały wydawania interpretacji indywidualnych co do występowania schematu podatkowego w określonych stanach faktycznych. Niniejszy artykuł jest poświęcony roli wspomagającego w zakresie raportowania schematów podatkowych. O ile bowiem status i obowiązki korzystającego oraz promotora zostały względnie wyczerpująco opisane zarówno w przepisach unijnych, jak i w polskich, o tyle wokół instytucji wspomagającego do dziś istnieją liczne nieścisłości wynikające przede wszystkim z różnic powstałych podczas procesu wdrażania do polskiego porządku prawnego dyrektywy Rady 2018/822 z 25.05.2018 r. zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania w odniesieniu do podlegających zgłoszeniu uzgodnień transgranicznych – dalej dyrektywa 2018/822. Publikacja ma na celu identyfikację występujących wątpliwości, określenie możliwych przyczyn ich powstania, a także dokonanie próby rozstrzygnięcia spornych kwestii w oparciu o wnioski wyciągnięte w toku analizy prawnoporównawczej ww. dyrektywy i utworzonych na jej podstawie przepisów prawa krajowego. W artykule podjęto również próbę zdefiniowania pojęcia wspomagającego wraz z wyczerpującym określeniem jego obowiązków na gruncie wymogów dotyczących raportowania schematów podatkowych. Dodatkowo publikacja prezentuje dane statystyczne odnośnie do schematów podatkowych raportowanych przez wspomagających w różnych ujęciach istotnych z punktu widzenia oceny analizowanych rozwiązań.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX