Materialnoprawne skutki umorzenia postępowania egzekucyjnego i cesji wierzytelności objętej bankowym tytułem egzekucyjnym - OpenLEX

Zieliński Hubert, Materialnoprawne skutki umorzenia postępowania egzekucyjnego i cesji wierzytelności objętej bankowym tytułem egzekucyjnym

Artykuły
Opublikowano: PPC 2019/2/188-205
Autor:
Rodzaj: artykuł

Materialnoprawne skutki umorzenia postępowania egzekucyjnego i cesji wierzytelności objętej bankowym tytułem egzekucyjnym

Słowa kluczowe: bankowy tytuł egzekucyjny, przedawnienie, cesja wierzytelności

1.Wprowadzenie

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 14.04.2015 r. , zgodnie z którym, art. 96 ust. 1 i art. 97 ust. 1 ustawy z 29.08.1997 r. – Prawo bankowe zostały uznane za niezgodne z art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej , nie doprowadził do całkowitego wyeliminowania istniejących bankowych tytułów egzekucyjnych z obrotu prawnego. Zgodnie bowiem z sentencją wyroku przepisy te miały utracić moc obowiązującą dopiero z dniem 1.08.2016 r., a jednocześnie, na podstawie art. 11 ust. 3 nowelizacji z 25.09.2015 r. , bankowe tytuły egzekucyjne, którym nadano klauzulę wykonalności przed dniem 27.11.2015 r., zachowały moc tytułów wykonawczych . W związku z powyższym, zagadnienia związane z praktycznymi aspektami ich funkcjonowania nadal stanowią źródło licznych rozważań Sądu Najwyższego oraz sądów powszechnych. W szczególności można zauważyć, że w najnowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego ukonstytuowała się linia...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX