Górski Marcin, Lotniskowiec "Strasbourg" zakończył manewr. Uwagi na kanwie wyroku Wielkiej Izby ETPC z 17.01.2023 r., Fedotova i inni v. Rosja

Artykuły
Opublikowano: PiP 2023/9/21-44
Autor:
Rodzaj: artykuł

Lotniskowiec "Strasbourg" zakończył manewr. Uwagi na kanwie wyroku Wielkiej Izby ETPC z 17.01.2023 r., Fedotova i inni v. Rosja

1. Uwagi wstępne. Konstruowanie standardu wykładni art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, dotyczącego ciążącego na państwach będących jej stronami (pozytywnego) obowiązku zapewnienia możliwości formalizacji związków jednopłciowych zajęło Trybunałowi niemal 15 lat. Tyle mniej więcej czasu upłynęło od wydania decyzji o niedopuszczalności w sprawach Courten v. Zjednoczone Królestwo z 2008 r. i M.W. v. Zjednoczone Królestwo z 2009 r. do wyroku Wielkiej Izby ETPC z 17.01.2023 r. w sprawie Fedotova i in. v. Rosja . W tym czasie Trybunał przeszedł od uznania, że państwa muszą „korzystać z marginesu oceny w określeniu momentu, w którym wprowadzą zmiany prawne” dotyczące formalizacji, do stwierdzenia, że „zgodnie ze swoim pozytywnym obowiązkiem, wynikającym z art. 8 Konwencji, państwa członkowskie są zobowiązane zapewnić ramy prawne pozwalające parom jednopłciowym na uzyskanie odpowiedniego uznania i ochrony ich związków” , czyli stwierdzenia, że doszło do ukształtowania się...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX