Kopeć Aleksandra, Lista ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego a konstytucyjna zasada domniemania niewinności i idee demokratycznego państwa prawnego

Artykuły
Opublikowano: PPH 2022/2/38-44
Autor:
Rodzaj: artykuł

Lista ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego a konstytucyjna zasada domniemania niewinności i idee demokratycznego państwa prawnego

Lista ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego wywołuje w dyskusji publicznej liczne kontrowersje. Z jednej strony obserwowane na coraz większą skalę patologie rynku finansowego wymagają zdecydowanych działań po stronie nadzorcy, z drugiej zaś bezzasadne umieszczenie określonego podmiotu na liście ostrzeżeń skutkować może niezwykle dolegliwymi konsekwencjami dla niego, jego kontrahentów oraz akcjonariuszy (wspólników), jak też konsumentów, oraz stoi w sprzeczności z zasadą budowania zaufania do rynku finansowego. Zasadniczym celem artykułu jest ocena wpływu wpisu na listę ostrzeżeń publicznych na sferę konstytucyjnych praw i wolności przedsiębiorcy, w szczególności na kanwie art. 42 ust. 3 oraz art. 2 Konstytucji RP .

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX