Niziołek Magdalena, Liczba stron postępowania reprywatyzacyjnego

Artykuły
Opublikowano: CDZ./5
Autor:
Rodzaj: artykuł

Liczba stron postępowania reprywatyzacyjnego

Czy właściciele lokali w budynku „dekretowym” lub użytkownicy wieczyści zawsze są stroną postępowań w sprawach z dekretu warszawskiego lub dekretu o reformie rolnej? Nowe „trendy” w orzecznictwie sądów administracyjnych.

Kwestia właściwego ustalenia stron postępowania w sprawach prowadzonych w trybie dekretu z 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy („dekret warszawski”), a także w trybie dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej („dekret o reformie rolnej”) i innych aktów nacjonalizacyjnych, jest jednym z częstszych problemów, jakie pojawiają się w tego typu sprawach.

W orzecznictwie sądowoadministracyjnym ugruntowane jest stanowisko, że w postępowaniu o ustanowienie prawa użytkowania wieczystego na rzecz następców prawnych dawnego właściciela gruntu, toczącym się w trybie dekretu warszawskiego, stronami są osoby, którym przysługują określone prawa rzeczowe. Osobami tymi są:...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy