Legitymacja bierna w sprawach o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości zwróconej właścicielowi lub jego... - OpenLEX

Staśkiewicz Karol, Legitymacja bierna w sprawach o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości zwróconej właścicielowi lub jego następcy prawnemu w drodze postępowania reprywatyzacyjnego

Artykuły
Opublikowano: PS 2020/10/24-36
Autor:
Rodzaj: artykuł

Legitymacja bierna w sprawach o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości zwróconej właścicielowi lub jego następcy prawnemu w drodze postępowania reprywatyzacyjnego

Słowa kluczowe: reprywatyzacja, dekret Bieruta, legitymacja bierna, prawo cywilne, bezumowne korzystanie z nieruchomości

1.Wstęp

W niniejszej pracy przeanalizowane zostanie jedno z najistotniejszych zagadnień z zakresu prawnych problemów reprywatyzacji tzw. „gruntów warszawskich”, tj. zagadnienie legitymacji biernej w sprawach, w których wytoczone zostało powództwo o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości odzyskanej przez prawowitego właściciela lub jego następcę prawnego (w drodze postępowania reprywatyzacyjnego zakończonego wydaniem decyzji administracyjnej o zwrocie nieruchomości).

Na mocy dekretu o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy z 1945 r. (dalej jako: „dekret warszawski”) grunty warszawskie przeszły z mocy prawa na własność gminy m.st. Warszawy, a z dniem 13.04.1950 r. (z chwilą likwidacji gmin) stały się one własnością Skarbu Państwa. W dalszej kolejności (na podstawie ustawy z 10.05.1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX