Obrzud Robert, Łagodzenie skutków pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 w obszarze prawa upadłościowego w świetle rozwiązań przyjętych przez ustawodawcę niemieckiego

Artykuły
Opublikowano: PPH 2020/12/21-25
Autor:
Rodzaj: artykuł

Łagodzenie skutków pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 w obszarze prawa upadłościowego w świetle rozwiązań przyjętych przez ustawodawcę niemieckiego

Niemiecki parlament Bundestag uchwalił 27.03.2020 r. ustawę specjalną zawierającą nadzwyczajne rozwiązania prawne w zakresie prawa upadłościowego, cywilnego oraz karnego, będące odpowiedzią na potrzebę wywołaną sytuacją społeczno-gospodarczą związaną ze skutkami pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 . Obowiązujące przepisy prawa upadłościowego w Niemczech nie regulowały dotychczas sytuacji nadzwyczajnych, takich jak wystąpienie pandemii COVID-19. Do istotnych rozwiązań prawnych wprowadzonych przez nowe przepisy należy przede wszystkim zawieszenie obowiązku zgłoszenia wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego czy też ograniczenie prawa wierzyciela upadłego do złożenia takiego wniosku. Wzmocniono także bezpieczeństwo prawne finansujących działania naprawcze podmiotów, wobec których zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19, poprzez wyłączenie możliwości zaskarżania czynności prawnych jako czynności dokonanych z pokrzywdzeniem wierzycieli upadłego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX