Lewandowski Krzysztof, Łączenie mandatu radnego gminy z funkcją sołtysa. Dylematy prawno-etyczne

Artykuły
Opublikowano: PPP 2012/5/109-121
Autor:
Rodzaj: artykuł

Łączenie mandatu radnego gminy z funkcją sołtysa. Dylematy prawno-etyczne

1.Wprowadzenie

Dążenie do osiągania kolejnych, coraz bardziej intratnych stanowisk czy funkcji jest naturalnym zachowaniem człowieka. Wskutek postrzegania tych dążeń przez pryzmat zaszczytów, honorów, powodzenia i pozycji w danej społeczności może jednak stanowić impuls do pogoni za stanowiskami państwowymi i samorządowymi za wszelką cenę lub w nieograniczonym zakresie. Takie zachowanie osób publicznych jest niezwykle niepożądane, a wręcz szkodliwe, gdyż wypacza ideę demokracji wskutek swoistej podmiotowej koncentracji władzy. Chcąc się zabezpieczyć przed tego typu negatywnymi zachowaniami, demokracja wprowadza jurydyczne kryteria sprawowania władzy publicznej . Szczególną rolę w tym zakresie odgrywa zasada niepołączalności - incompatibilitas, która ma zastosowanie zarówno do funkcji publicznych pełnionych w ramach administracji rządowej, jak i w strukturach administracji samorządowej.

2.Geneza i zakres zasady incompatibilitas

Zasada incompatibilitas swą proweniencję bierze z monteskiuszowskiej idei podziału władzy , która w późniejszym...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX