Zagrodnik Jarosław, Kwestia czasu popełnienia przestępstwa skarbowego polegającego na niezłożeniu zgłoszenia o zaprzestaniu działalności gospodarczej

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2021/7-8/33-46
Autor:
Rodzaj: artykuł

Kwestia czasu popełnienia przestępstwa skarbowego polegającego na niezłożeniu zgłoszenia o zaprzestaniu działalności gospodarczej

Streszczenie

Artykuł jest poświęcony analizie charakteru czynu zabronionego typizowanego w art. 56b § 2 k.k.s., polegającego na niezłożeniu zgłoszenia o zaprzestaniu działalności gospodarczej lub czynności określonych w art. 16 ustawy o podatku akcyzowym, przez pryzmat czasu jego popełnienia. Kluczowe znaczenie w podniesionej kwestii ma treść normy sankcjonowanej zawartej w art. 19 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym oraz opatrzenie statuowanego w tym przepisie obowiązku złożenia zgłoszenia o zaprzestaniu działalności gospodarczej 7-dniowym terminem. Na tym podłożu opiera się stwierdzenie, że opisany czyn zabroniony, typizowany w art. 56b § 2 k.k.s., jest zorientowany czasowo w tym sensie, że karalne na jego podstawie jest tylko zaniechanie odpowiadające czasowo obowiązkowi działania określonemu w art. 19 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, a więc może być on popełniony tylko w czasie, w którym sprawca, zgodnie z obowiązkiem, powinien działać w określonym kierunku i określony sposób. Prowadzi to w konsekwencji do wniosku, że czyn ten ma pod względem czasowym wymiar jednorazowy i następuje w momencie poprzedzającym upływ wskazanego terminu, w którym sprawca mógł jeszcze zachować się w sposób zgodny z prawem i ciążącym na nim obowiązkiem, ale tego nie uczynił.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX