Sarkowicz Justyna, Kwalifikowana postać zniewagi. Uwagi de lege lata i de lege ferenda

Artykuły
Opublikowano: PS 2021/2/78-88
Autor:
Rodzaj: artykuł

Kwalifikowana postać zniewagi. Uwagi de lege lata i de lege ferenda

Słowa kluczowe: prawo karne, zniewaga, forum zamknięte, środki masowego przekazu, internet

1.Wstęp

Przestępstwo zniewagi odnosi się do godności człowieka (czci wewnętrznej) i wiąże się z takimi naruszeniami, „które według zdeterminowanych kulturowo i powszechnie przyjętych ocen stanowią wyraz pogardy dla człowieka niezależnie od odczuć samego pokrzywdzonego” . Przestępstwo to, określane także w doktrynie jako obraza, polega na ubliżeniu komuś, obraźliwym zachowaniu się wobec kogoś . Godnością człowieka jest subiektywne przekonanie o własnej wartości, subiektywne poczucie własnej wartości, przynależne każdemu człowiekowi i wynikające z faktu bycia człowiekiem . Artykuł 216 Kodeksu karnego stoi na straży gwarantowanego treścią art. 47 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej prawa do czci i dobrego imienia .

Przedmiotem niniejszej publikacji jest dogłębna analiza zniewagi dokonanej na forum internetowym o charakterze zamkniętym.

Ustawodawca w art. 216 § 2k.k. wprowadził kwalifikowany typ...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX