Szczygieł Jan, Kwalifikacja wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe

Artykuły
Opublikowano: Glosa 2020/2/103-109
Autor:
Rodzaj: przegląd orzeczn.

Kwalifikacja wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe

Zwolnienie z opodatkowania dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych , stanowi narzędzie kształtowania polityki mieszkaniowej państwa. Jego zasadnicza rola sprowadza się do stymulacji przeznaczania przez podatników środków pieniężnych uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. W okresie dziesięciu latach obowiązywania zwolnienia jego stosowanie zaowocowało licznymi, często rozbieżnymi orzeczeniami. Na tle stosowania omawianych regulacji wyłania się wiele problemów praktycznych, a kluczowe zagadnienie będące osią sporów sądowych stanowi prawidłowa wykładnia pojęcia własnych celów mieszkaniowych i kwalifikacji konkretnych wydatków. Artykuł prezentuje odmienne stanowiska sądów administracyjnych w kwestii wykładni zwrotów niedookreślonych związanych ze stosowaniem zwolnienia z opodatkowania dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX