Pawłowski Grzegorz, Kwalifikacja prawna umowy o generalną realizację inwestycji opartej na warunkach kontraktowych FIDIC

Artykuły
Opublikowano: PPH 2021/11/41-47
Autor:
Rodzaj: artykuł

Kwalifikacja prawna umowy o generalną realizację inwestycji opartej na warunkach kontraktowych FIDIC

W umowie o generalną realizację inwestycji głównym zobowiązaniem wykonawcy jest podjęcie wszelkich działań służących zaprojektowaniu, realizacji i ukończeniu robót oraz usunięciu wad celem oddania inwestorowi gotowego do bezpośredniej eksploatacji obiektu wykonanego stosownie do uprzednio zdefiniowanych wymagań zamawiającego. W zamian za tak określone świadczenie, wykonawcy przysługuje wynagrodzenie. Dodatkowo postanowienia warunków kontraktowych dają stronom możliwość fakultatywnego rozszerzenia wskazanego wyżej zobowiązania poprzez dodanie odrębnego świadczenia wykonawcy w postaci przeszkolenia personelu zamawiającego w konserwacji i eksploatacji inwestycji. Identyfikacja obu wariantów umowy rzutuje na jej kwalifikację prawną. O ile bowiem w wariancie pierwszym, pozbawionym obowiązku przeszkolenia personelu, umowa o generalną realizację inwestycji mieści się w ramach kodeksowej umowy o roboty budowlane zdefiniowanej w art. 647 k.c., o tyle wariant drugi wykracza już poza zakreślone tym przepisem ramy. Powoduje to, że zależnie od przyjętej metody stosowania prawa do umów wykazujących elementy różnych nazwanych stosunków umownych w odniesieniu do obowiązku przeszkolenia personelu zamawiającego aktualna będzie kwalifikacja umowy jako umowy o roboty budowlane bądź właściwe będzie zastosowanie przepisów dotyczących świadczenia usług (zlecenia).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX