Reszczyński Jarosław, Kulturowe przesłanki nabycia obywatelstwa

Artykuły
Opublikowano: PPP 2021/12/56-78
Autor:
Rodzaj: artykuł

Kulturowe przesłanki nabycia obywatelstwa

Słowa kluczowe: obywatelstwo, migracje, tożsamość kulturowa i narodowa, prawne regulacje związku jednostki i państwa

1.Ius culturae

Centralnym punktem pracy jest problem zastosowania koncepcji ius culturae w regulacjach prawa publicznego dotyczących obywatelstwa. Termin ten w kontekście prawnym pojawił się w debacie politycznej w Republice Włoskiej w drugim dziesiątku lat XXI wieku. Oznacza on w niej przede wszystkim „prawo wynikające z uzyskania wykształcenia . W szerszym znaczeniu może być rozumiany jako kompleks uprawnień (w zasadzie publicznych) przyznawanych przez normy prawne jednostce z tytułu przyswojenia i zaakceptowania (zinternalizowania) przez nią dorobku duchowego (niematerialnego) określonego społeczeństwa. Kultura jest tu rozumiana jako system wartości, poglądów, postaw, wzorów zachowań i myślenia, jako wyznacznik tożsamości, obejmującej także tożsamość narodową (etniczną) i język. Przyjęcie ius culturae w regulacjach dotyczących nabycia obywatelstwa jest uważane za rozszerzenie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX