Patyra Sławomir, Kształt systemu rządów po 25 latach (założenia wyjściowe i ich praktyczna realizacja)

Artykuły
Opublikowano: PiP 2022/10/213-231
Autor:
Rodzaj: artykuł

Kształt systemu rządów po 25 latach (założenia wyjściowe i ich praktyczna realizacja)

1. Wprowadzenie. W systemie parlamentarnym model rządów w politycznym znaczeniu determinują przede wszystkim powiązania funkcjonalne między władzą ustawodawczą i wykonawczą. Stanowi to naturalną konsekwencję założenia, zgodnie z którym oś procesu decydowania politycznego przebiega na linii: parlament – rząd – głowa państwa, przy jednoczesnym odseparowaniu od tego procesu władzy sądowniczej. Istotny wpływ na kształt tak rozumianego systemu rządów ma ponadto układ wewnętrznych powiązań w strukturze legislatywy i egzekutywy – odpowiednio między izbami parlamentu (jeśli parlament jest dwuizbowy) oraz w ramach dwuczłonowej władzy wykonawczej.

Z aksjologią współczesnego systemu parlamentarnego immanentnie wiąże się zjawisko racjonalizacji, w szczególności w zakresie dotyczącym zasad podziału władzy i równowagi władz . Co prawda – jak trafnie wskazuje M. Kruk – racjonalizacja nie stanowi konstytutywnej jego cechy, niemniej jednak jej mechanizmy, przyjmowane w postaci rozwiązań normatywnych, a...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX