Karsznicki Krzysztof, Kryteria dostępu do informacji publicznej

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2015/11/112-122
Autor:
Rodzaj: artykuł

Kryteria dostępu do informacji publicznej

Streszczenie

Prawo do informacji publicznej zyskało status publicznego prawa podmiotowego. Jego ochrona wypływa z przesłanek ogólnospołecznych. Prawo to może być realizowane bowiem nie tylko w interesie indywidualnym osoby ubiegającej się o informację, lecz także w interesie całego społeczeństwa, a nawet w interesie państwa. Gdyby można było pokusić się o gradację praw i wolności, przyjmując jako kryterium oceny niedopuszczalność ograniczeń, to prawo do informacji publicznej byłoby jednym ze znajdujących się najwyżej w tej hierarchii praw . Status prawa do informacji jako prawa najmniej ograniczonego potwierdza zarówno uregulowanie w Konstytucji RP wszystkich jego elementów, które pozwalają na bezpośrednie stosowanie regulacji konstytucyjnych, jak i określenie zakresu przedmiotowego tego prawa w taki sposób, który nie dopuszcza ingerencji w nie ze strony ustawodawcy zwykłego. Artykuł porusza kwestie, które wywołują najwięcej kontrowersji i problemów w związku ze stosowaniem przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (dalej: u.d.i.p.), a mianowicie: rozstrzyganie konkurencji trybów udostępniania informacji publicznej oraz sposób udzielania odpowiedzi odmownej. Dużo miejsca poświęcono też kolizji prawa do informacji publicznej z prawem do prywatności.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX