Drożdżejko Zygmunt, Kryteria awansu w sądownictwie

Artykuły
Opublikowano: PPP 2012/5/30-44
Autor:
Rodzaj: artykuł

Kryteria awansu w sądownictwie

I.Podstawowe zasady awansu i dostępu do służby sędziowskiej

Jedną z najważniejszych kwestii w systemie awansowania sędziów jest określenie kryteriów tego awansu. Omawiając te kryteria, nie sposób pominąć tego, że system ten pokrywa się w ogóle z dostępem do służby. Należy zauważyć, że dla sędziego przejście do wyższej instancji jest awansem, ale dla np. adwokata czy prokuratora aspirowanie do tego samego stanowiska nie jest zagadnieniem awansu, ale dostępu do służby.

Nie ulega wątpliwości, że ustalając kryteria awansu, należy patrzeć przez pryzmat art. 32 i 60 Konstytucji RP, zgodnie z którymi wszyscy są wobec prawa równi, mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne i nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny, a obywatele polscy korzystający z pełni praw publicznych mają prawo dostępu do służby publicznej na jednakowych zasadach.

Kilkakrotnie Trybunał Konstytucyjny wypowiadał się w kwestii interpretacji tych przepisów i w ogóle w kwestii awansów sędziowskich. Z...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX