Dolniak Patrycja, Koszty odzyskiwania należności na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych w świetle roszczenia o stałą rekompensatę - zagadnienia wybrane

Artykuły
Opublikowano: PPH 2023/3/52-58
Autor:
Rodzaj: artykuł

Koszty odzyskiwania należności na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych w świetle roszczenia o stałą rekompensatę - zagadnienia wybrane

Artykuł 10 ustawy z 8.03.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych przyznaje wierzycielowi dwa uprawnienia mające być odpowiedzią na opóźnienia w zapłacie z transakcji handlowej. Jest to roszczenie o zapłatę stałej rekompensaty (art. 10 ust. 1) oraz roszczenie o zwrot, w uzasadnionej wysokości, poniesionych kosztów odzyskiwania należności przewyższających kwotę stałej rekompensaty (art. 10 ust. 2). Z uwagi na coraz częściej pojawiające się w praktyce roszczenia wierzycieli o zwrot kosztów odzyskiwania należności z art. 10 ust. 2 u.p.n.o.t.h. zasadna jest pogłębiona analiza tego zagadnienia. Analiza ta, obejmująca charakter kosztów rekompensowanych na podstawie art. 10 ust. 2 u.p.n.o.t.h., konieczność zaliczenia na poczet tych kosztów kwoty stałej rekompensaty, powstanie, wymagalność, przedawnienie roszczenia, a także uprawnienie do żądania odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych i zbywalność roszczenia, poczyniona zostanie w odniesieniu do rekompensaty z art. 10 ust. 1 u.p.n.o.t.h. Celem takiego zabiegu jest zobrazowanie różnic oraz podobieństw między oboma roszczeniami.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX