Sobolewski Przemysław, Kontrowersje wokół pojęcia nieistnienia i nieważności czynności prawnej

Artykuły
Opublikowano: PPH 2009/5/30-38
Autor:
Rodzaj: artykuł

Kontrowersje wokół pojęcia nieistnienia i nieważności czynności prawnej

Problematyka wadliwości czynności prawnych i związanych z tą wadliwością "sankcji" od dawna znajduje się w centrum zainteresowania nauki prawa cywilnego , jednak obecnie jesteśmy świadkami jej prawdziwego renesansu. Impulsem do pogłębiania badań nad czynnościami prawnymi stały się spory o skuteczność uchwał kolegialnych organów osób prawnych, w szczególności spółek kapitałowych. Spory takie dowodzą, jak dalekie od jednomyślności są poglądy doktryny i judykatury na rudymentarne dla czynności prawnych zagadnienia, jak katalog cech konstytutywnych czynności prawnej czy problem "istnienia czynności nieistniejących".

Niniejszy artykuł stanowi kontynuację mojego artykułu "Kompetencja do dokonania czynności prawnej jako przesłanek jej prawnej doniosłości" opublikowanego w "Przeglądzie Prawa Handlowego" 2009/2, w którym przedstawiłem aparaturę pojęciową, którą obecnie wykorzystam do analizy problematyki nieistnienia i nieważności czynności prawnej. Przedstawione w niniejszym tekście koncepcje maja charakter generalny i dotyczą wszystkich czynności prawnych. Jednak problematyka nieważności i nieistnienia jest obecnie najbardziej praktycznie doniosła i najszerzej dyskutowana w nauce prawa handlowego. Dlatego moje tezy skonfrontuję z obecnie reprezentowanymi w tej dyscyplinie prawa rozwiązaniami.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX