Kontrola związków zawodowych nad przestrzeganiem przepisów bhp - OpenLEX

Godusławska Agnieszka, Kontrola związków zawodowych nad przestrzeganiem przepisów bhp

Artykuły
Opublikowano: CDZ./5
Autor:
Rodzaj: artykuł

Kontrola związków zawodowych nad przestrzeganiem przepisów bhp

Związki zawodowe mają kompetencje umożliwiające realny wpływ na działania podejmowane przez pracodawcę w sferze bezpieczeństwa i higieny pracy.

Związki zawodowe posiadają szerokie uprawnienia w zakresie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów bhp w zakładzie pracy. Na mocy art. 23 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych sprawują one kontrolę nad przestrzeganiem prawa pracy oraz uczestniczą, na zasadach określonych odrębnymi przepisami, w nadzorze nad przestrzeganiem przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

W trosce o systematyczną poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w celu zapewnienia związkom zawodowym niezbędnych warunków do sprawowania skutecznej kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy, ustawąz dnia 24 czerwca 1983 r. ustawodawca uregulował instytucję społecznej inspekcji pracy. Szczególne uprawnienia związków zawodowych na gruncie tej ustawy przejawiają się w przyznaniu związkom kompetencji kierowniczych nad społeczną inspekcją pracy....

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX