Bednarczyk-Płachta Agnieszka, Kontrola i nadzór nad szkołami wyższymi w Polsce

Artykuły
Opublikowano: PPP 2012/9/77-100
Autor:
Rodzaj: artykuł

Kontrola i nadzór nad szkołami wyższymi w Polsce

W prawie polskim nie istnieją szczególne rozwiązania dotyczące kontroli i nadzoru nad zakładami administracyjnymi jako podmiotami usytuowanymi w odrębnej kategorii podmiotów administracji publicznej. W stosunku do zakładów administracyjnych stosuje się regulacje ogólne w administracji, tzn. kontroli i nadzoru dokonują organy powołane w tym celu ogólnie w ramach administracji publicznej. Podmioty takie, jak Najwyższa Izba Kontroli, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich czy sądy administracyjne i powszechne, wykorzystują w ramach kontroli w uczelni własne kompetencje. W niniejszym opracowaniu nie zostanie jednak poruszona kwestia kontroli dokonywanej przez sądy administracyjne i powszechne. Kontrola sądowa dokonywana jest na podstawie ściśle określonych przesłanek w związku z ustaloną procedurą sądowoadministracyjną, zapewniającą stronom pełne gwarancje procesowe, a w przypadku sądów cywilnych - procedurą cywilną. Postępowanie przed sądem...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX