Kontakty dziecka z rodzicami, krewnymi i bliskimi a władza rodzicielska - OpenLEX

Mostowik Piotr, Kontakty dziecka z rodzicami, krewnymi i bliskimi a władza rodzicielska

Artykuły
Opublikowano: PS 2013/3/7-36
Autor:
Rodzaj: artykuł

Kontakty dziecka z rodzicami, krewnymi i bliskimi a władza rodzicielska

I.Uwagi wprowadzające

1. Przedmiotem poniższych uwag jest prawo i obowiązek rodzica do kontaktów z dzieckiem (art. 113-1135 k.r.o.) na tle praw i obowiązków składających się na władzę okołorodzicielską (art. 95-96 k.r.o.) , jak też pozycja prawna innych osób wymienionych w art. 1136 k.r.o. Osobnych uwag wymaga też kolizja sprawowania władzy rodzicielskiej oraz wykonywania prawa do osobistej styczności. Krytycznej analizie zostanie poddana ogólna teza o niezależności prawa i obowiązku kontaktów z dzieckiem od praw i obowiązków składających się na władzę rodzicielską, jeżeli nie jest ona ograniczana do pozycji prawnej rodzica niesprawującego władzy rodzicielskiej. Brak takiego doprecyzowania skutkuje objęciem „tezą o niezależności” również sytuacji prawnej matki i ojca sprawujących władzę. Dalszą jego konsekwencją jest bezkrytyczne przyjmowanie, że art. 113k.r.o wywołuje swoiste rozdwojenie pozycji prawnej matki i ojca wychowujących dziecko, tj. współistnienie przysługujących im: osobnego prawa i obowiązku...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?