Kmieciak Zbigniew, Konstytucyjny standard sądownictwa administracyjnego

Artykuły
Opublikowano: PiP 2022/10/107-123
Autor:
Rodzaj: artykuł

Konstytucyjny standard sądownictwa administracyjnego

1. Aspekt prawnoporównawczy. Dominujący obecnie w Europie model sądowej kontroli administracji publicznej jest wynikiem długiej ewolucji rozwiązań, które można śmiało uznać za wyraz swoistego kompromisu między ideami wyznaczającymi ramy głośnej, dziewiętnastowiecznej polemiki między Rudolfem von Gneistem i Otto Bährem. Sprowadzała się ona w istocie do tego, czy spory jednostki z administracją powinny rozstrzygać sądy powszechne czy też odseparowane od nich, tworzące odrębną strukturę organizacyjną sądy administracyjne . Dyskusja odzwierciedlała odmienne, wyrosłe z koncepcji Rechtsstaat i Rule of Law, zapatrywania na temat mechanizmów ochrony jednostki przed ingerencją władzy i łączyła się z poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie, czy mają one być regulowane przepisami prawa prywatnego, czy publicznego. Takie ujęcie problemu nie było i – jak dowodzą całkiem współczesne doświadczenia – nie jest przeszkodą dla formułowania oraz realizacji propozycji alternatywnych. Opowiedzenie się za...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX