Zieliński Adam, Konstytucyjność art. 3 ust. 6 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich

Artykuły
Opublikowano: PiP 2021/7/19-35
Autor:
Rodzaj: artykuł

Konstytucyjność art. 3 ust. 6 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich

1. Wprowadzenie. Pięcioletnia kadencja VII Rzecznika Praw Obywatelskich prof. A. Bodnara upłynęła z dniem 9.09.2020 r. Nie oznaczało to jednak zakończenia jego działalności, bowiem zgodnie z art. 3 ust. 6 ustawy z 15.07.1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich rzecznik zajmuje swoje stanowisko do czasu powołania następcy. Następca nie został zaś powołany niezwłocznie po zakończeniu tej kadencji.

Grupa posłów należących do koalicji rządzącej skierowała wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, w którym zarzuciła sprzeczność art. 3 ust. 6 ustawy o RPO z art. 2 i art. 209 ust. 1 Konstytucji . Zarzucając naruszenie art. 2Konstytucji, wnioskodawcy odwołali się w sposób ogólny do zasad demokratycznego państwa prawnego, zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa oraz sprawiedliwości, a także wynikających z niego wartości: godności, praworządności, sprawiedliwości i prawdy. Wyrazili przy tym pogląd, że art. 3 ust. 6 ustawy o RPO jest „niedostosowany do realiów ustrojowych...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX