Jankowska-Prochot Izabela, Konstrukcja zawinienia na przedpolu czynu zabronionego, czyli przestępstwo spisku (ang. conspiracy) w irlandzkim prawie karnym

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2019/10/122-136
Autor:
Rodzaj: artykuł

Konstrukcja zawinienia na przedpolu czynu zabronionego, czyli przestępstwo spisku (ang. conspiracy) w irlandzkim prawie karnym

Streszczenie

Celem niniejszego artykułu jest przede wszystkim przybliżenie polskiemu czytelnikowi problematyki niewystępującego obecnie w polskim prawie materialnym przestępstwa spisku. Kolejne części artykułu stanowią więc rozważania nad pojęciem spisku w rozumieniu prawnokarnym oraz jego roli w orzeczeniach sądowych. W dalszej kolejności omówione zostały znamiona strony podmiotowej i przedmiotowej oraz charakterystyka spisków nieudolnych. Pracę zamykają wnioski końcowe stanowiące rekapitulację przedstawionych rozważań.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX